SL NO.            ROLL NO                        CANDIDATE'S NAME 

1                      6107510                         SUBHASHREE PATI

2                      6107513                         VISHALI KOAMAL

3                      6107516                         ANSUMAN KHANDUALO

4                      6107517                         ASHUTOSH MAHAPATRA

5                      6107518                         FRREDOM PRADHAN

6                      6107520                         MANISH PRADHAN

7                      6107521                         PIYUSH PRADHAN

8                      6107525                        SASWAT RATH

9                       6107526                       SOUBHAGYA PARIDA

10                     6107542                        T RAM CHAND SARAFF